Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  AKCJA: "MOJE MAŁE MARZENIE"

 Na czym będzie polegać akcja?

Pensjonariusze placówek DPS w Rudzie Śląskiej, Skoczowie oraz Kuźni Nieborowskiej przygotowują świąteczne listy, w których piszą o swoim małym marzeniu. Następnie trafią one do naszych rąk, a my podzielimy się nimi z tymi, którzy będą chętni zrealizować te życzenia i zrobić coś pięknego dla drugiej osoby. Bowiem jak to powiedział Jan Paweł II „Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi...”. 

 Jeżeli chcielibyście wziąć udział w Akcji to zachęcamy do kontaktu z Pedagogiem -  panią Ewą Krawczyk lub opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu – panią Magdaleną Ziają Szczegóły dostępne na grupie na Facebook`u „Moje małe marzenie – świąteczne prezenty dla Podopiecznych DPSów na Śląsku.

 Nasza szkoła odpowiedziała na „marzenia” pensjonariuszy DPS w Skoczowie, którzy marzą o krótkim liście lub świątecznej kartce z życzeniami oraz tabliczce czekolady.

Szczegółowe informacje dla klas znajdziecie na blogu szkoły:
https://psychologpedagogsp59.blogspot.com.

dps_skoczw_feniks_adres_400

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ NZOZ ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ REHAB MED-I, SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 59 im. JANA MATEJKI W KATOWICACH ORAZ KANCELARIĘ PRAWNĄ KNOWLEX GROUP SP. Z O.O. W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, W SKOCZOWIE ORAZ W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ.

 

§ 1

Cel akcji charytatywnej

 Celem Akcji charytatywnej jest zrealizowanie marzeń Podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, czyli przygotowanie paczek z drobnymi przedmiotami - prezentami świątecznymi, które mogą poprawić nastrój i uprzyjemnić czas spędzony w placówkach, zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia, który ze względu na pandemię jest w tym roku wyjątkowo trudny.

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.

 Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupu poszczególnych elementów z „listy marzeń”, która opublikowana zostanie na grupie na Facebook ‘u i będzie stałe aktualizowana przez koordynatora w sposób określony w § 5 i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 Organizator Akcji jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Darczyńcami (Osoby wspierające), a obdarowanymi (Beneficjenci). Nie ponosi odpowiedzialności za przekazane darowizny oraz za ewentualne roszczenia pomiędzy nimi.

 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1-5

 1. Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez NZOZ Zakład Rehabilitacji

 Leczniczej REHAB MED-I, S.P. NR 59 im. JANA MATEJKI W Katowicach oraz KNOWLEX GROUP SP. Z O.O., której cel opisano w §1

 Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i przygotować
paczkę w Czasie trwania Akcji

 Produkt lub Produkty - przedmioty wypisane w listach Podopiecznych DPS-ów, szczegółowo opisane w grupie na Facebook ‘u „Moje małe marzenie - świąteczne prezenty dla Podopiecznych DPS-ów na Śląsku;

 Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1;

 1. Beneficjenci – podmioty wskazane w §3 ust. 2;
 2. Pensjonariusze - podopieczni przebywający w ośrodkach Beneficjentów;
 3. Koordynator - osoba nadzorująca Akcję;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 § 3

 Organizator i Beneficjent Akcji

1. Organizatorem Akcji jest:

 *NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Rehab Med-I” Smółka Mirosław, z siedzibą w 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 3, NIP: 6341929013, REGON: 273222737,

 *Szkoła Podstawowa nr 59 im Jana Matejki z siedzibą w 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 5, NIP: 6342259477, REGON: 000782132,

*KNOWLEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 40-709 Katowice, ul. Panewnicka 24/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787380, NIP: 6342961036, REGON: 383439800

 Beneficjentem Akcji jest:

 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej przy ul. J. Piłsudskiego 43, 41-707 Ruda Śląska

 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P. w

 Skoczowie przy ul. Adama Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów

 Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”, ul. Knurowska 13, Kuźnia Nieborowska, 44-144 Żernica

  § 4

Czas trwania Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się dnia 1.12.2020r.
 2. Czas  na  napisanie  listów  z  małymi  marzeniami  przez  Pensjonariuszy  trwa  do 7.12.2020r.

 Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 08.12.2020 r. i kończy dnia 16.12.2020r.

 Do dnia 23.12.2020r. zebrane paczki zostaną przekazane do Beneficjentów.

 1. Dnia 24.12.2020r. Beneficjenci przekażą paczki Pensjonariuszom.

 Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji poprzez ogłoszenie na grupie na Facebook ‘u „Moje małe marzenie” - świąteczne prezenty dla Podopiecznych DPS-ów na Śląsku.

 § 5

Zasady przeprowadzenia Akcji

 Do dnia 7.12.2020r. Podopieczni DPS-ów mogą napisać list ze swoim niewielkim marzeniem. Ze względu na krótki czas na przeprowadzenie Akcji proponujemy upominki w kwocie do ok 30 zł.

 Ważnym jest aby każdy list podpisany był imieniem i pierwsza literą nazwiska (bądź przy powtarzających się inicjałach kolejna literą) lub w dowolny sposób umożliwiający dopasowanie prezentu do konkretnej osoby.

 7.12.2020r. listy zostaną odebrane przez Organizatora, opisane i posegregowane oraz przekazane zainteresowanym poprzez grupę na Facebook ‘u „Moje małe marzenie - świąteczne prezenty dla Podopiecznych DPS-ów na Śląsku.

 W Akcji mogą brać udział Osoby Wspierające, które dokonają zakupu konkretnych produktów z listy w Czasie trwania Akcji.

 Istotnym jest aby Osoby Wspierające w konkretny sposób określiły, komu (wg. listy) będą robiły prezent, każdorazowo wymagane będzie potwierdzenie Koordynatora.

 Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące zakupu Produktów.

 Zbiórki paczek odbywać się będą w przychodniach NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej Rehab Med-I przy ul. Wiertniczej 3, ul. Wyszyńskiego 4, w Szkole

 Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach przy ul. Chrobrego 5 (w miejscu

wskazanym przez Dyrektora Szkoły), w siedzibie KNOWLEX GROUP SP. Z O.O. lub w miejscach umówionych bezpośrednio z Koordynatorem Akcji.

 Po  upływie  Czasu  trwania  Akcji  i  dokonaniu  rozliczenia  Organizator  przekaże

Upominki Beneficjentom.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Beneficjentom rzeczowej darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w określonym niniejszym Regulaminie, terminie. W sytuacji gdy taka przeszkoda nastąpi, Organizator dostarczy paczki w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z Beneficjentami.

 § 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji jest na grupie na Facebook ’u „Moje małe marzenie - świąteczne

 prezenty dla Podopiecznych DPS-ów na Śląsku oraz dostępny na stronach internetowych: https://www.rehabmed.katowice.pl, https://www.sp59.katowice.pl, https ://kancelariaknowlex.pl przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.

 Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjentów i Osób Wspierających.

 Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na grupie na Facebook ‘u „Moje małe marzenie - świąteczne prezenty dla Podopiecznych DPS-ów na Śląsku oraz

 dostępny na stronie internetowej https://www.rehabmed.katowice.pl, https://www.sp59.katowice.pl, https:// kancelariaknowlex.pl

 Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym

adresem

e-mail: malemarzeniedps@gmail.com lub

pod

numerem

telefonu

 

 

 

 

 

 

(Koordynator Karolina Smolka) - +48660474676

 

 

 

             
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Akcji, tj. 1.12.2020r.

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com