Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Miejski program stypendialny

W dniu 2 września br. weszła w życie UCHWAŁA NR XI/175/11
RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego
dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus". Wnioski należy składać
w Wydziale Edukacji UM Katowice przy ul. Kopernika 14 w pokoju nr 7
(sekretariat). Termin składania wniosków upływa 30 września 2011 roku. 

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać: uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych -
jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy
programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskana
w ostatnim roku szkolnym wynosi 5,75, uzyskali, co najmniej bardzo dobrą

roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania i posiadają tytuł laureata albo
finalisty konkursu interdyscyplinarnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.),


 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com