Aktualności
Kalendarz 2017/18
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Nauczyciele
Klasy
Pedagog szkolny
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018
Terminarz spotkań z rodzicami 2017/2018
Opłaty za obiady i mleko
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Nabór do klas II - VII
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Kontakt
  Opłaty za obiady i mleko

Obiady 
obiad

OBIADY -GRUDZIEŃ
16 DNI X 3 Zł = 48 zł

Wpłaty  za obiady należy dokonać
od  30.11. do 05.12. 2017 roku                                                                  wyłącznie na rachunek bankowy szkoły
56 1020 2313 0000 3402 0515 5983
Liczy się data wpływu na konto bankowe szkoły.
Potwierdzenie wpłaty proszę  dostarczyć do kierownika
świetlicy do 5-go grudnia lub przesłać dowód wpłaty
na e-mail  sp59.obiady@o2.pl

Wpłaty  za obiady należy dokonać od  30.11. do 05.12. 2017 roku wyłącznie na rachunek bankowy szkoły: 
56 1020 2313 0000 3402 0515 5983
Liczy się data wpływu na konto bankowe szkoły.
Potwierdzenie wpłaty proszę  dostarczyć do kierownika świetlicy do 5-go grudnia lub przesłać dowód wpłaty na e-mail  sp59.obiady@o2.pl

Nie uregulowanie opłaty za obiady w podanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu.      

Przy wpłacaniu na konto proszę podać aktualną klasę do której uczęszcza dziecko.

  • ZARZĄDZENIE NR  1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach z  dnia 6.02.2017 r. Zobacz

 

  • Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki:

§ 1.

Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów, obejmująca koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania wynosi 3 zł.

§ 2.

Opłata za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole oraz przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w  formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 6,27 zł.

§ 3.

1. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry od 30 dnia każdego miesiąca  poprzedzającego miesiąc żywieniowy do 5 dnia miesiąca na który zakupione są obiady.

2. W przypadku braku wpłaty dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

3. Wpłatę za obiady można dokonać na rachunek bankowy: 

Nowy numer rachunku bankowego na potrzeby wpłaty ZA OBIADY 

 

56 1020 2313 0000 3402 0515 5983

 

Obowiązuje od 1 lipca 2015

tytułem: „wpłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc (którego wpłata dotyczy). 

4. Jeżeli ostatni dzień wpłaty za obiady przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień wpłaty za obiady uważa się najbliższy poprzedzający dzień powszedni.

5. W przypadku rezygnacji z obiadów należy o tym fakcie powiadomić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie korzystało ze stołówki szkolnej. 

6. Zwrot opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni, będzie dokonywany na podane przez rodziców/ opiekunów konto bankowe. O nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności dziecka w sekretariacie szkoły.

7. W razie choroby dziecka zezwala się na odbiór posiłków na wynos  przez członków jego rodziny po godz.1400- posiłki wydawane są tylko do czystych naczyń.

8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków w opłatach ustalonych jak w § 1 i § 2.

9. Obiady wydawane są w godzinach  1145-1400 dla uczniów szkoły podstawowej,
do godziny 1530  dla uczniów gimnazjum.

10. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę. 

11.Spożywający posiłki mają obowiązek:

-  przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,

-  kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,

-  obuwie ubranie wierzchnie zostawić w szatni.

§ 4. 

,,W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT i scentralizowania rozliczeń Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów   i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) do kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości 8 % kosztów posiłku."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

Informacja mleko:

MLEKO - MAJ 

Zapisy chętnych na mleko białe u wychowawców klas
od 31.03 do 07. 04. 2017 r. do godz. 10.30.

 

 

 

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com